Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Indachtig Maarten Luthers 95 Stellingen en een magnifiek lollig Omroep Maxim interview probeer ik de oorspronkelijke gedachten, die ik met achtergrondinformatie aangevuld en verzameld in mijn inmiddels lijvig boekwerkje De Derde Verlichting, steeds maar weer op allerlei manieren in te dikken. Zo ontstond het idee van de versie De Derde Verlichting - In Stappen, een puntsgewijze samenvatting van het hoofdwerk. Bij deze wil ik weer een stapje verder gaan in het streven naar bondigheid en de essentie tot maximaal twee A4-tjes terugbrengen.

De Derde Verlichting - Big Points
 1. De evolutie beslaat miljarden jaren, waarvan de laatste 70 duizend homo sapiens zich heeft ontwikkeld tot wat we nu zijn. Echter, zeer versneld, en wel in een periode van de komende tientallen jaren, zal de mens moeten besluiten welke kant het uitgaat. Worden we slaaf van de technologie of sterven zelfs uit of blijven we aan het roer staan? Nú moeten plannen worden gemaakt voor überhaupt een toekomst voor latere generaties.

 2. Waar individuele vrijheid intact blijft en zelfs wordt verhoogd, wordt de vrijheid van bedrijven sterk naar beneden bijgesteld. Economie en bedrijvigheid staan ten dienste van de burger en de maatschappij en niet andersom.

 3. Een Humanistisch Grondvest wordt het fundament en leidmotief bij de herbouw van de maatschappij.

 4. Meer collectieve verbeelding, verantwoordelijkheidsbesef, bewustwording van de eigen rol ten opzichte van medemens en maatschappij.

 5. Trefwoorden in economie: duurzaamheid, deeleconomie, kleinschaligheid.

 6. De overheid voert een vergaande secularisering door in het publieke domein (met name politiek en onderwijs), vergezeld van een bijbehorende financieringsstop aan confessionele partijen.

 7. Visie en lange termijn denken worden verplicht en ingebed in overheid en publieke taken.
 8. Het kapitalisme is waarschijnlijk de enige economische optie, maar neoliberale uitwassen dienen zo snel mogelijk te worden uitgebannen. De quartaire sector wordt vrij gemaakt van marktwerking en de overige sectoren leveren de financiële schragen onder de nieuwe maatschappij.

 9. Waar robotisering maximaal wordt doorgevoerd in de eerste drie sectoren, wordt en blijft de quartaire sector zo veel mogelijk voorbehouden aan menselijke input.

 10. Een onvoorwaardelijk basisinkomen wordt ingevoerd en komt o.a. in plaats van minimumloon, uitkeringen, toeslagen, AOW, pensioen en ontwikkelingshulp. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van deze vuistregel: hoe lager de kosten, hoe lager het OBi.
 11. Er wordt toegewerkt naar een optimale geluksbeleving, met meer aandacht voor welzijn in plaats van welvaart.

 12. Enkele zeer aannemelijke gevolgen van OBi: een verhoogde nivellering (kloof arm-rijk wordt kleiner) en gelijkwaardigheid in allerlei dimensies (vrouw-man, arbeid-geen werk, etc.) neemt toe, minder criminaliteit.

 13. Het ontduiken, ontwijken en niet (willen) betalen van belasting leidt onvermijdelijk tot ontwrichting en verschraling van het publieke domein. Belasting betalen is gewoon okay en nodig. Er wordt gestreefd naar een fatsoenlijk en zo mogelijk wereldwijd en uniform belastingregime.

 14. Alle vormen van (loon)belasting op menselijke arbeid en premieheffingen verdwijnen in zijn geheel.

 15. Bedrijven betalen meer belasting, zoals onder andere Belasting Onttrokken Waarde, resultaatbelasting en ontwikkelingsbelasting.

 16. Bezit en vermogen wordt zwaarder belast (o.a. vermogens- en erfbelasting).

 17. Er wordt een nationale depositobank opgericht en commerciële banken moeten zich opsplitsen in twee delen: nuts en commercieel.

 18. Aandelenhandel wordt aan banden gelegd (o.a. Tobintax). Dividend dient centraal te staan, niet de handel in aandelen zelf.

 19. Er komt een grote nationalisatieronde, waarbij bronnen en infrastructuur (terug) in publiek bezit worden gebracht.

 20. Er wordt door de overheid een compleet nieuwe ICT infrastructuur met informatie-uitwisseling en democratische processen opgezet en beheerd, waarbij elk huishouden  wordt aangesloten.

 21. Elke burger heeft recht op gratis zorg, gratis onderwijs, gratis openbaar vervoer en gratis informatie.

 22. Links Nederland dient zich te heroriënteren en opnieuw uit te vinden. De arbeider bestaat al lang niet meer en verheffing van die niet-bestaande groep is verdoemde Don Quichotte actie. Links moet in gezamenlijkheid kiezen en gaan voor een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen als GezondVerstandBurger (@vinisva). Tevens muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Historie