Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Actiejournaal

Klik HIER om ook uw mening te geven.

Voorstel tekst: "Waaraan heeft Duitsland haar huidige status te danken? Was het Wirtschafswunder mogelijk geweest zonder kwijtschelding van schulden? Onmogelijk!"

Deze week zou Griekenland gedwongen kunnen worden om te kiezen tussen het doorvoeren van drastische en falende bezuinigingsmaatregelen, of een vertrek uit de euro -- wat voor chaos zou zorgen in heel Europa. Of we kunnen het met onze omvangrijke gezamenlijke kracht opnemen voor een sociale democratie, en voorkomen dat deze crisis van kwaad naar erger gaat!

Laten we duidelijk zijn: achter alle debatten en al het jargon schuilen slechts twee dingen die we echt moeten weten. 1.) De meest kwetsbare Grieken hebben het meest te lijden gehad onder de wrede bezuinigingen op overheidsuitgaven -- 4 van elke 10 kinderen leeft in armoede, kindersterfte is met 43% toegenomen, en jeugdwerkeloosheid is nu bijna 50%! En 2) het is allemaal voor niets geweest -- de Griekse schuld is alleen maar toegenomen. Dus hetzelfde liedje zal, nou ja, ook in de toekomst hetzelfde liedje betekenen -- een langere lijdensweg en een grotere schuld.

Maar bondskanselier Merkel en de schuldeisers houden vast aan dit onverantwoordelijke beleid, en beweren dat dit is wat mensen willen.

Deze week keerde premier Tsipras zich moedig tot de democratie, en riep zijn land op om ‘Nee’ te stemmen in een referendum. 70% van de Griekse Avaaz-leden zeggen dat zij “Nee” gaan stemmen. Als genoeg van ons nu solidair met hen staan, kunnen wij onze leiders laten zien dat Europese burgers geen verdere schade willen toebrengen, en in plaats daarvan over willen gaan tot schuldvermindering. Teken nu -- als genoeg van ons hun stem laten horen zal Avaaz de media overspoelen met onze oproep.

De coöperatie - in de praktijk een coöperatieve vereniging - en het basisinkomen maken deel uit van de ruggengraat in mijn visie op De Derde Verlichting. Waar het basisinkomen een lange termijn optie zal blijken te zijn is het oprichten van een of meer coöperaties een oplossing die nu al binnen handbereik ligt! De toekomst van onze maatschappij ligt in een groot netwerk van zelfstandige coöperaties die uiteenlopende doelstellingen kunnen hebben en toch om diverse redenen met elkaar linken en communiceren.

Naast o.a. ondernemerscoöperaties (bijvoorbeeld Friesland Campina of een aantal ZZP-ers bij elkaar) en banken (o.a. Rabobank) kunnen ook burgers coöperaties oprichten. Doelstelling kan zijn energie, milieu, inkoop, etc. De cellenstructuur van alle coöperaties bij elkaar is vanzelfsprekend dynamisch en in principe oneindig: de coöperatiecirkel.

Na de terechte, door menselijk falen veroorzaakte val van het communisme is het idee wellicht de ideale maatschappelijkek oplossing, waaraan zowel 'linkse' als 'rechtse' uitgangspunten ten grondslag liggen. Kortom, sociaal-liberale coöperatiecirkels in plaats van teveel door de staat gestuurde kolchozen en sovchozen, het zou zomaar werkelijkheid kunnen worden. Uiteindelijk zou het een mengvorm kunnen zijn rond een kern van coöperatieve democratie of corporatisme (weliswaar dan zonder al teveel politiek correcte volksdemocratie, zoals de wetgevende macht in een burgeroverleg onderbrengen), met elementen uit onder andere sociaal-liberalisme en neomarxisme en meer van die moderne varianten op oude (ofwel bewezen als niet haalbaar of niet wenselijk geachte) thema's. 

Van de lokale buurt tot een wereldwijde community. Buiten een kleine, noodzakelijke overheid, die zorgt voor strategische orde en rust op landelijk en internationaal niveau worden afspraken en grenzen grotendeels bepaald binnen lokale en regionale coöperaties! Enige verdere uitwerking zal vereist zijn, maar ik wil hier alvast algemene informatie omtrent en enkele voorzetjes geven voor mogelijke samenwerkingsvormen van 'burgers' in de meest brede zin van het woord. De verenigingsvorm is meestal de basis, maar de juiste invulling van een coöperatie vraagt vooral om grote betrokkenheid van de leden, goed leiderschap en een adequate administratie.

Hieronder geef ik een aantal mogelijkheden voor de vorming van een coöperatie. Het doel kan zeer verschillend zijn. Waar bij de ene coöperatie sprake is van een juridische of economische basis kan een andere coöperatie draaien om bundelen van creatieve of administratieve krachten. De fantasie is eigenlijk de enige beperking!

 • Creatievelingen in cultuur
  • Songwriters (rechten en royalties)
  • Muzikanten en vocalisten (betaalde opdrachten en optredens)
  • Schrijvers, schilders, beeldhouwers, etc.
 • Zorg
 • Energie
 • Wijk of buurt (gezamenlijke belangen en voorzieningen)
 • Administratie
 • Juridische bijstand
 • Een coöperatieve bank (zie ook dit artikel)
 • Werk of hobby (met evt. een gildestructuur?)
  • Lokale 'vakvereniging'
  • Samen één bedrijf runnen
  • Samen met meerdere ZZP-ers een frontend vormen
  • Leren in de praktijk
 • Gezamenlijke inkoop, exploitatie en verhuur
  • Heeft elk gezin een cirkelzaag nodig?
  • Is het niet handig om één (bedrijfs)auto te hebben als je er niet veel gebruik van maakt?
  • Een wasserij. Een heel normaal straatbeeld in de VS.
 • De volkstuin, al dan niet biologisch van aard
 • ...

Belangrijk: uit hoofde van de cellenstructuur kunt u deelnemen in meer dan één coöperatie! Voorbeeld: u kunt zowel een gezamenlijke onderneming runnen, tegelijkertijd in een 'corporate car' rijden en bankieren en/of volkstuinieren bij de andere.

Echt praktisch aan de slag? Start of neem deel in een coöperatie! Misschien wel de meest effectieve (en relatief eenvoudige) manier om in actie te komen! Er is namelijk niet meer nodig dan de bereidheid van een aantal mensen/gezinnen om iets gezamenlijk op te zetten en de oprichting van een vereniging. Elders op deze website vindt u meer informatie over de oprichting van een vereniging. In de downloadsectie staat een van het internet geplukte Voorbeeld - Oprichtingsakte coöperatie.

De website Tijd voor Samen gaat over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid en is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Netwerk Platteland. Op de site vindt u uitgebreide informatie over toepassingen van de burgercoöperatie. Er is ook een digitale brochure beschikbaar. De site geeft ons de volgende definitie van een coöperatie:

Er bestaan verschillende definities van de coöperatie, maar er is steeds een aantal overeenkomsten:

 • Het is een zelfstandige organisatie.
 • De organisatie voert een onderneming.
 • Er is sprake van vrijwillig lidmaatschap.
 • De leden zijn eigenaar van het bedrijf.
 • De leden hebben zeggenschap over de koers van het bedrijf.
 • Leden hebben naast het lidmaatschap een zakelijke relatie met de onderneming.
 • De winst gaat naar de leden.

Leden
De leden nemen bij een coöperatie een belangrijke en invloedrijke positie in. Zoals bij een besloten vennootschap of naamloze vennootschap het bedrijf in handen is van de aandeelhouders, zo is de organisatie bij een coöperatie in handen van de leden. Deze leden hebben tegelijkertijd een andere band met de organisatie: zij kunnen de klanten zijn, de werknemers, de leveranciers of een combinatie daarvan.

Verschil met andere organisatievormen
Waarom kiezen mensen ervoor een coöperatie op te richten en niet een bedrijf, vereniging of stichting? We zetten de belangrijkste verschillen op een rij.

 

De coöperatie is dus een organisatievorm die valt tussen de vereniging en het bedrijf. De coöperatie heeft zowel een economische als een ideële inslag. De betrokkenheid van leden kan voordeel bieden, maar vergt tegelijkertijd organisatorisch vermogen. Voor het goed functioneren van een coöperatie is het belangrijk dat deze verschillende onderdelen in evenwicht zijn. Een coöperatie met een ideëel doel zonder businesscase of ledenbetrokkenheid heeft weinig kans van slagen.

Dilemma’s en uitdagingen
De coöperatie heeft aan populariteit gewonnen, maar is daarmee geen panacee voor alle problemen. De coöperatie kan een praktische oplossing bieden voor een praktisch probleem, maar heeft zoals iedere organisatievorm haar eigen dilemma’s en uitdagingen. De betrokkenheid van leden kan de uitsluiting van andere mensen betekenen. Schaalvergroting kan economisch noodzakelijk zijn, terwijl dat voor individuele leden niet altijd wenselijk is. Het is belangrijk om ook bij de coöperatie deze inherente en permanente dilemma’s niet uit het oog te verliezen.

Nog steeds op dezelfde website is een verdeelvoorbeeld te vinden van een grote coöperatie, namelijk FrieslandCampina. Ook wordt licht geschenen op de relatie tussen democratie en coöperatie en de financiële/administratieve kant. Kortom, er is genoeg op internet te vinden om u goed voor te bereiden voordat u deze belangrijke stap zet: de oprichting van een burgercoöperatie.

Naast genoemde FrieslandCampina is Rabobank (nog wel) een voorbeeld van een grote bedrijfscoöporatie. Basis is echter altijd de oprichting van een vereniging. Contribuerende leden zijn te beschouwen als aandeelhouders. Of u kiest voor een stichting, maar die mag geen winst maken!

Een coöperatie, voluit coöperatieve vereniging genaamd, is een van de rechtsvormen waarvoor je kunt kiezen als je een bedrijf opricht. Het is in feite een soort vereniging die een of meerdere overeenkomsten aangaat met (en voor) haar leden. Belangrijk om te onthouden is dat een coöperatie, net als bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv), een rechtspersoon is, waardoor de risico's van hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen worden beperkt. Als jouw coöperatie wordt ontbonden en je verder niets hebt geregeld, zijn alle leden voor een gelijk deel aansprakelijk voor de resterende schulden.

Een coöperatie biedt ook mogelijkheden voor de eventuele samenwerking met ZZP'ers. Als je zelfstandig ondernemer bent, of dit wilt worden, en gaat samenwerken met andere zelfstandigen, kan het verstandig zijn om voor dit samenwerkingsverband een aparte rechtspersoon op te richten. Als je deze beslisboom raadpleegt, kun je een goed beeld krijgen of een coöperatie wel of niet goed aansluit bij jouw situatie.

De coöperatie, die je met minimaal één partner kunt oprichten, is een bij notariële akte opgerichte vereniging. Na het opstellen van deze akte kan het bedrijf worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). In een coöperatie ligt de hoogste zeggenschap bij de Algemene Ledenvergadering, die door het bestuur wordt benoemd.

Daarnaast is het gebruikelijk dat de leden meebetalen aan de oprichting en het in stand houden van de coöperatie. De winst die jouw coöperatie maakt, kun je op verschillende manieren verdelen. Zo komt het vaak voor dat de winst wordt verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie heeft uitgevoerd. Het is aan de gehele coöperatie om hier samen afspraken over te maken.

Bron: IkGaStarten.nl

Nog meer bronnen:

Voor de volledigheid ga ik vanaf hier nog even wat verder in op de term 'corporatie', een term die vaak synoniem wordt gebruikt. Er zijn geen wezenlijke verschillen met een coöperatie, maar het levert wel aanvullende inzichten op.

Vreemd genoeg herkent Wikipedia alleen de woningbouwcorporatie bij het trefwoord 'corporatie'. Je wordt verwezen naar 'corporatisme':

Corporatisme als maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische en professionele groepen vertegenwoordigen. In tegenstelling tot pluralisme, waar vele groepen strijden voor de controle van de staat, nemen in het corporatisme verscheidene onverkozen lichamen een beslissende rol aan in het besluitmakingsproces. Het is een politiek-economische leer, die probeert een middenweg te vormen tussen het marxisme en het kapitalisme, en die verwant is aan het solidarisme.

Bron: Wikipedia

Voordat nu alle midden/rechtsgeaarden gaan steigeren wil ik benadrukken dat ik noch marxist (althans niet in de gangbare kwalificatie) noch (neo-)liberaal ben, laat staan kapitalist. Mij gaat het om 'best of both worlds' te verenigen, zoals Wikipedia zegt: een mogelijke middenweg. Deze definitie geeft meteen ook meer body aan de samenwerkingsvorm dan het wat meer vrijblijvende 'coöperatie'.

Op een andere Wiki-bron staat een zeer summiere beschrijving:

belangenorganisatie van werkgevers en werknemers in dezelfde bedrijfstak

Bron: WikiWoordenboek

En dit zijn nog wat meer definities van een corporatie:

1) Gilde 2) Genootschap 3) Handelsmaatschappij 4) Handelsonderneming 5) Handelsvennootschap 6) Handelsvereniging 7) Maatschappelijke instelling 8) Onderneming 9) Vereniging 10) Vereniging van vakgenoten 11) Vakvereniging

Bron: Encyclo.nl

Bij de realisatie van een coöperatie is de keuze voor een rechtsvorm noodzakelijk en wel eentje met rechtspersoonlijkheid. Een CV, BV of VOF kan natuurlijk ook, maar meest voor de hand liggend zijn 'Vereniging' en 'Stichting'.

Voor de oprichting van een vereniging is niet zoveel nodig. Je moet er wel voor naar een notaris. Op Doehetzelfnotaris kun je de aanvraag online voorbereiden en voor de praktische afhandeling een aangesloten notaris in de buurt kiezen. Op dezelfde website staat een actueel kostenoverzicht. Per 15 juli 2015 was het tarief voor een vereniginsakte € 312,50 inclusief BTW.

Informatie van dezelfde website:

Een vereniging bestaat uit minstens twee personen. De hoogste macht van een vereniging ligt bij de leden(vergadering). De ledenvergadering benoemt het bestuur. Elk lid heeft één stem.

Er zijn twee soorten verenigingen. De eerste bezit geen rechtspersoonlijkheid. Die kan dan ook niet makkelijk deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Bovendien als de vereniging dat wel doet zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat.

Een vereniging met rechtspersoonlijkheid moet worden opgericht door de notaris. Je moet, als je de vragen beantwoordt, de gegevens van de bestuursleden hebben, hun exacte namen en geboortedata. Ook moet je een omschrijving van de doelstelling van je vereniging hebben. Maak die niet te krap.

Een bijzondere vorm van een vereniging is de veel voorkomende Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierin zijn de eigenaren van diverse appartementen vertegenwoordigd. Zij sparen samen voor onderhoud en bepalen de regels die gelden voor alle eigenaren in het complex.

Waarom weet ik niet, maar een zoektocht naar voorbeelden van een verenigingsakte levert bar weinig resultaat op. Hier vindt u de oprichtingsakte voor een politieke partij. In grote lijnen zijn de aktes vrijwel identiek, dus u krijgt een idee van wat er gaat gebeuren.

Tenslotte een waarschuwing: let goed op de prijzen, want het notaristarief kan nogal verschillen. Het varieert (landelijk) op deze vergelijkingswebsite van € 300 tot € 900! Vraag dus vooraf prijs of offerte! O.a. ook op deze website vindt u meer informatie over de oprichting van een vereniging.

Bron: AVAAZ

Jarenlang hebben ze rivieren vergiftigd, bossen verwoest en gemeenschappen ontheemd, en nu maken reusachtige bedrijven haast om de zeebodem af te graven op zoek naar waardevolle metalen.

Vierentwintig mensen kunnen deze plundering van de meest kwetsbare plekken op onze planeet voorkomen, en ze komen deze week bijeen!! De Internationale Zeebodemautoriteit trekt normaal gesproken net zo weinig aandacht als een onderwatermijn mijlen uit de kust, maar onze gemeenschap kan daar verandering in brengen.

Enkele landen hebben een volledig of gedeeltelijk verbod ingesteld, en vooraanstaande wetenschappers hebben net voor een bevriezing van contracten voor diepzeemijnbouw gepleit. Laten wij hun oproep versterken met de stem van een miljoen mensen, krantenadvertenties plaatsen en deze persoonlijk afleveren bij alle afgevaardigden, en vervolgens hun namen en hun reacties publiceren. Voeg jouw stem toe, en vertel het overal door.

Het kan niet genoeg worden benadrukt. TTIP brengt ons burgers niet veel goeds. Het is vooral een megadeal voor megapartijen. En blijkbaar een onderwerp waar we ons niet mee mogen bemoeien. Hoe stemden onlangs de Nederlandse EU-fracties inzake TTIP/ISDS? Geen verrassingen waarschijnlijk, maar weet waar de schuld ligt 'when the shit hits the fan'.

Van de website Milieudefensie:

Zo stemden de Nederlandse Eurofracties:

CDA, D66 en VVD kozen vandaag voor multinationals boven mens en milieu

Daarmee hebben 14 Nederlandse Europarlementariërs vóór ISDS en TTIP gestemd en 8 tegen. Een meerderheid van de parlementariërs van het Verenigd Koningrijk, Frankrijk, Griekenland en Oostenrijk stemde tégen TTIP.

Grappig, Google hits op de zoekterm "Nieuwe Verlichting" geven bijna alleen maar neoliberale links naar bedrijven in de lichtsector ... Is dit ook weer een aanwijzing dat er iets grondig mis is? Voor (potentieel) actieve burgers zijn de volgende websites het bezoeken en eventueel volgen meer dan waard:

Deze lijst met websites is altijd onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig.

Niets zegt meer over hoe wij als mensen de aarde met elkaar delen dan het vinden van manieren om iedereen te voeden. Als wij nu wereldwijd de handen ineenslaan, de groeiende beweging tegen voedselverspilling en de Avaaz-gemeenschap, dan kunnen wij samen honger voorkomen en de enorme druk op arme boeren en ons kostbare milieu wegnemen.

Met hoop,

Tristram Stuart, met de teams van Feedback en Avaaz

Teken de petitie!

BURGERCOÖPERATIE BC DE RIJPEL

..... als 'elkaar helpen' centraal staat

--> Dit is een kopie van een origineel bericht uit de Facebook groep 'Rijpelbergers helpen elkaar'. Door de gekozen beslotenheid van de Facebook groep is lezen van berichten voor NIET-leden onmogelijk. 

In de afgelopen maanden heb ik ideeën verzameld omtrent een wijk- c.q. buurtcoöperatie voor Rijpelberg. Hierin kan een aantal zaken worden geregeld, zoals gezamenlijke inkoop en/of delen van allerlei spullen (winkel/uitleen), (elektrisch) vervoer delen/huren, gedeelde (mantel)zorg, een uitgebreide moes-/kruidentuin, centrale voorzieningen als diepvries en wasserette.Ook is er als georganiseerde groep meer politieke invloed mogelijk.

 

Plannen zijn vrij gedetailleerd uitgewerkt en op onderdelen besproken met gemeente en wijkraad. Volgende stap is het vormen van een werkgroep, die verder de diepte ingaat. Ik wil best de kar trekken, maar zijn er mensen die 'm op zijn minst van de startplaats willen helpen duwen. Uitgebreid of kort reageren? Vragen? Interesse? Iemand aanbevelen? Stuur een mail naar hans@vinisva.nl of bel/app 06-22545594. Ik ben erg benieuwd ...

Zie ook het artikel Aurora - Burgercoöperatie De Rijpel.

De Facebook oproep van zondag 7 juli 2019:

WERKGROEP - BURGERCOÖPERATIE DE RIJPEL

een burgerinitiatief waarin de burgers ook de baas zijn.

We zijn al met zijn drieën 😁, maar er is nog plaats, hoor ... Lees de '2 minuten elevator pitch' (zie bijgaand plaatje) en oordeel zelf hoeveel voordeel er voor jezelf én voor jouw wijk in zit. Interesse gewekt? Gebruik je talenten, kennis en ervaring om de 'werkgroep BCR' te versterken.Meld je via een berichtje of app, bel of mail. 06-22545594 / hans@vinisva.nl

INFO:

De Werkgroep BCR onderzoekt de (on)mogelijkheden van het burgerinitiatief. Werkterrein beperkt zich voorlopig tot de wijk Helmond – Rijpelberg, maar kan makkelijk worden uitgebreid tot het hele Helmondse gebied ten oosten van de Zuid-Willemsvaart, dus inclusief de wijken Dierdonk en Brouwhuis.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

 

 

Gezond Verstand? Wakker Mens!

Na 30 jaar is de drooglegging van het grootste deel van de maatschappij wel duidelijk geworden. De weg van de neoliberalen en ultrakapitalisten (en hun meelopers) loopt volledig dood. Er is een uitweg, maar dat vraagt naast offers ook een andere manier van denken. Zowel sociaal als financieel is elke wijziging mogelijk! Groei is totaal onnodig en zelfs ongewenst. Er is van alles meer dan genoeg op deze wereld, alleen niet juist verdeeld! Een rechtvaardige verdeling, zowel in onze eigen maatschappij als in de gehele wereld, levert op de lange termijn een rustige en stabiele leefomgeving voor de meeste mensen.

Burgers zijn als puntje bij paaltje komt eigenlijk altijd de klos, het is tijd voor verandering … De maatschappelijke rekening wordt in mijn toekomst met name bij het bedrijfsleven en de aandeelhouders neergelegd. De koek wordt anders verdeeld, maar ook voor hen blijft er zat over. De veranderingen zijn ook in het belang van de bedrijven! Daar fouten meteen worden gevoeld zal voorzichtigheid toenemen en wordt verkeerd gedrag automatisch gecorrigeerd …

Laat de volgende stellingen even ‘binnenkomen’:

 • In het dagelijks leven én in de politiek is het altijd een kwestie van kiezen.
 • Wat vinden wij als maatschappij en mensenwereld belangrijk?
 • Kunnen we over onze eigen schaduw heen stappen, ver vooruit denken en kiezen voor het nageslacht?

En beoordeel nu een aantal alternatieve wegen om tot een rechtvaardige maatschappij in 2050 te komen. Mijn 30 jaren plan bestaat uit deze voorstellen:

 • Religie krijgt een minimale en beperkte rol in politiek en onderwijs. Een nieuw te schrijven Humanistisch Grondvest wordt leidend in geestelijke ontwikkeling.
 • Artikel 1 van de Grondwet wordt zo mogelijk aangescherpt om elke vorm van discriminatie uit te sluiten en te kunnen vervolgen.
 • Bezit wordt ontmoedigd en zaken als delen, huren en gebruik i.p.v. verbruik gestimuleerd. De hypotheekaftrek verdwijnt ultimo 2030 in zijn geheel en met onmiddellijke ingang wordt de bovengrens op 500.000 Euro gesteld.
 • De vierde sector (o.a. onderwijs, zorg en defensie) wordt een mensensector, terwijl technologie en de inzet van robotisering in de overige drie sectoren tot een maximum wordt opgevoerd.
 • Banken worden opgesplitst naar functionaliteit. Voor het spaargedeelte is er een nutsbank met gegarandeerde inleg en het spelen met geld wordt ondergebracht in een commerciële divisie.
 • Er wordt een nationale depositobank opgericht. Naast staatsgegarandeerd spaargeld zijn de meest gangbare financiële transacties gratis. Model staat daarbij de oude PCGD uit de jaren zeventig, de latere Postbank.
 • Gebruik van fossiele brandstoffen (en daarmee de productie van benzine- en dieselauto’s) wordt ultimo per 2025 afgebouwd en de ontwikkeling en distributie van elektrische alternatieven versneld en gestimuleerd.
 • Belastingen worden herzien. Zo verdwijnt belasting op arbeid. Vermogensbelasting wordt sterk en progressief verhoogd. Nieuwe belastingen worden geïntroduceerd, zoals belasting op onttrokken waarde (BOW) en flitskapitaal (Tobintaks). 
 • Ontduiken is sowieso strafbaar, het ontwijken van belasting wordt uitgebannen. Bedrijven betalen alle belastingen in elk land waar ze actief zijn. Internationale afspraken zijn noodzakelijk.
 • Een circulaire economie op basis van duurzaamheid, delen en respect voor de leefomgeving staat centraal.
 • Een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) wordt ingevoerd en in de Grondwet verankerd.
  • Vanaf het begin wordt een actief programma uitgevoerd omtrent een zeer belangrijke paradigma verschuiving.
   • Robotisering (in alle mogelijke vormen, en dus niet alleen met die met armpjes en beentjes ...) zal flink doorzetten en vele menselijke banen overbodig maken.
   • Je werkt dan wel altijd voor een inkomen om (met meer mensen) van te  kunnen leven,  maar in zeer veel gevallen niet omdat je (dat) werk leuk vindt (denk hierbij bijvoorbeeld aan de toename van bullshit-banen).
   • De dag kan worden ingevuld door een persoonlijk passende, verantwoorde en vooral geruststellende en positief stemmende invulling. Je kan écht doen wat je wilt en waar je goed in bent en niet wat je zou moeten doen om te kunnen overleven. 
  • Elk huishouden ontvangt 900 Euro netto per maand, elke volwassene 600 Euro netto per maand en elk kind 300 Euro netto per maand. Er is geen criterium voor inkomen en/of vermogen. Elke Nederlander heeft recht op een OBi, dus zowel daklozen als miljardairs!
  • Een gefaseerde implementatie is wellicht handig en raadzaam. Eerste tien jaar bestaat uit de uitbanning van alle soorten 'staatsbetalingen' aan de burger (AOW, WW, WAO, WIA, Bijstand, Kinderbijslag, studieleningen etc.) en bijbehorende bureaucratie en controle. Een simpele ingang zou daarbij kunnen zijn: alle mensen met een Nederlands paspoort, met een leeftijd tot 25 jaar óf vanaf 65 jaar.
  • Na tien jaar wordt OBI ingevoerd voor iedereen, dus nu ook de mensen van 25 tot 65 jaar en daarmee meteen ook het grootste deel van werkend Nederland.
  • OBi is een ondergrens. Een hoger inkomen verwerven is in de commerciële verhoudingen altijd mogelijk, doch bezit en vermogen worden zwaar belast. Let wel, werken voor geld is dus niet verboden! Je kúnt nog altijd flink rijk worden, maar het hóeft niet. Je verhongert in elk geval nooit en hebt altijd een dak boven je hoofd ...
 • Er dient een flinke inhaalslag te worden gemaakt om het aanbod betaalbare huurwoningen op peil te krijgen. Woningcorporaties worden gedwongen om veel meer sociale woningbouw door te voeren. Daarbij dient goed te worden nagedacht over effectieve, beter toegepaste woonvormen.
 • Sociale huur wordt gemaximeerd op 50% van het Obi voor één huishouden, zijnde 900*50%= 450 Euro.
 • Over de jaren volgt een grote nationalisatieronde, waarbij beheer en distributie van grondstoffen, transport en informatie (terug) in handen van de overheid komen.
 • Zorg, onderwijs, OV en informatie zijn gratis.

Deze big points uit De Derde Verlichting zijn opnieuw vastgesteld in oktober 2018. Voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van ideeën, plannen en uitwerkingen wordt verwezen naar het boek. Een nieuwe politieke partij is een optie, maar het zou beter zijn als politieke stromingen de punten uit het Wakker Mens! programma ten dele of in zijn geheel overnemen. Uiteindelijk is ook het huidige politieke stelsel niet maatgevend. Zo nodig dient dat ook te worden veranderd …

Klik HIER om ook uw mening te geven.

Voorstel tekst: "Waaraan heeft Duitsland haar huidige status te danken? Was het Wirtschafswunder mogelijk geweest zonder kwijtschelding van schulden? Onmogelijk!"

Deze week zou Griekenland gedwongen kunnen worden om te kiezen tussen het doorvoeren van drastische en falende bezuinigingsmaatregelen, of een vertrek uit de euro -- wat voor chaos zou zorgen in heel Europa. Of we kunnen het met onze omvangrijke gezamenlijke kracht opnemen voor een sociale democratie, en voorkomen dat deze crisis van kwaad naar erger gaat!

Laten we duidelijk zijn: achter alle debatten en al het jargon schuilen slechts twee dingen die we echt moeten weten. 1.) De meest kwetsbare Grieken hebben het meest te lijden gehad onder de wrede bezuinigingen op overheidsuitgaven -- 4 van elke 10 kinderen leeft in armoede, kindersterfte is met 43% toegenomen, en jeugdwerkeloosheid is nu bijna 50%! En 2) het is allemaal voor niets geweest -- de Griekse schuld is alleen maar toegenomen. Dus hetzelfde liedje zal, nou ja, ook in de toekomst hetzelfde liedje betekenen -- een langere lijdensweg en een grotere schuld.

Maar bondskanselier Merkel en de schuldeisers houden vast aan dit onverantwoordelijke beleid, en beweren dat dit is wat mensen willen.

Deze week keerde premier Tsipras zich moedig tot de democratie, en riep zijn land op om ‘Nee’ te stemmen in een referendum. 70% van de Griekse Avaaz-leden zeggen dat zij “Nee” gaan stemmen. Als genoeg van ons nu solidair met hen staan, kunnen wij onze leiders laten zien dat Europese burgers geen verdere schade willen toebrengen, en in plaats daarvan over willen gaan tot schuldvermindering. Teken nu -- als genoeg van ons hun stem laten horen zal Avaaz de media overspoelen met onze oproep.

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.