Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


Met dank aan Klaas Hovenkamp

Hier een opsomming hoe de PVV heeft gestemd:

- Tegen het opstellen van een armoedebeleid.

S o c i a a l:

- Tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.
- Voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen.
- Voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting.
- Voor het korten van de huurtoeslag.(kost laagste inkomens 180 euro p/jr)
- Tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg.
- Voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.
- Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.
- Lonen in de publieke sector worden dit jaar bevroren.
- Publicatie van de koopkracht ontwikkeling vindt de PVV nu niet meer nodig.

Z o r g:

- Voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het Persoonsgebonden Budget.
- Voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen.
- Voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOSartsen.
- Tegen een meer inkomensafhankelijke premie.
- Tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen.
- Tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.
- Voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.
- Tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden.

V e i l i g h e i d:

- Belofte voor 10.000 extra agenten verbroken. 500 v.u. bestaande formatie naar de dierenpolitie.
- Tegen extra geld voor financiële rechercheurs tbv afpakken crimineel geld.
- Tegen een voorstel om 3.000 extra agenten aan te stellen.
- Voor bezuinigingen op de politieopleiding.
- Tegen vergoeding voor aspirant-agenten (betekent: geen zij-instromers)
- Voor afschaffen van zg. Montfrans-middelen (geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid).
- Tegen extra aanpak alcoholverslaafden in het verkeer extra.
- Tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.
- Voor terugdringen van recidive door bezuinigen op reclassering.
- Tegen snelle re-integratie van ex-gedetineerden.

V e r k e e r e n V e r v o e r:

- Voor betaalde elitetolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren.
- Tegen tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers.
- Tegen tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen.
- Tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.
- Tegen het weersbestendig maken van de spoorwegen.
- Voor snellere prijsstijging voor een trein- of buskaartje t.o.v. de kosten voor een auto.
- Tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen.
- Tegen een minimumvoorzieningenniveau voor OV in het landelijke gebied.
- Tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij Prorail.
- Tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor.
- Tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer.
- Tegen verbeteren van reisinformatie en communicatie met reizigers.
- Maatregelen tegen autorijdende alcoholisten mogen uitblijven.
- Voor afschaffen van mobiele snelheidsmetingen op de snelwegen.

D i e r e n M i l i e u:

- Tegen het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond, dus geen verdieping van de Westerschelde.
- Tegen betere controle op de intensieve veehouderij.
- Tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen.
- Tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie.
- Tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn.
- Tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015.
- Voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.
- Tegen een vergunningenstop voor megastallen.
- Tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems.
- Tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken.
- Tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde
verder zou moeten worden uitgediept.
- Tegen het voorstel om meer openbaarheid te geven over de plannen
voor nieuwe kerncentrales.
- Voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

D e m o c r a t i e i n N e d e r l a n d:

- Geen subsidies aan politieke partijen.
- Tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de
Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop.
- Tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.
- Tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij me die belangen zijn omgegaan.
- Verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met
onze woningcorporaties.
- Voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.
- Tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.

Tegenover een aantal successen, zoals het ontslagrecht en extra zorg voor ouderen - ook wel ‘de SP-elementen van het regeringsprogramma’ genoemd - staan heel veel voorbeelden van stemgedrag van de PVV dat haaks staat op haar verkiezingsprogramma.

De PVV zit aan de knoppen, maar laat de buschauffeurs in de steek. En dat geldt voor veel meer mensen die bij de vorige verkiezingen vertrouwden op de sociale beloften van Geert Wilders: huurders, mensen met een handicap, politieagenten.

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie